BET

НАУКА С БЪДЕЩЕ

Роботизирани системи, изкуствен интелект и нови технологии

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

С второто издание на конкурса за финансиране на проекти „Наука с бъдеще“ по програма „Следващите 10 - в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“, Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с приложна насоченост в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Бизнес, предприемачество и технологии“

Фондация „Америка за България“ подкрепя програми, които увеличават производителността на малките и средни предприятия в България, и работи за подобряването на бизнеса чрез въвеждането на иновации и технологии. Приложната наука и трансферът на технологии винаги са били от голям интерес за работата на Фондацията и настоящият конкурс допълва усилията ни в тази посока.

Подкрепяме инициативи, които:

 • Изграждат предприемачески и бизнес умения. Фондация „Америка за България“ подкрепя развитието на жизнена предприемаческа среда, като предоставя обучения на различни нива, мотивиращи хората да развият у себе си предприемаческа нагласа и ги подготвя да започнат и развиват успешен бизнес.
 • Ускоряват въвеждането на технологии и иновации. Фондацията работи в партньорство с професионални организации, университети, изследователи и лидери от индустрията, които са двигател на промяната и спомагат за прилагането на иновативни практики и технологии. 

Партньори

ESI-CEE
SofiaTech
Para-resized
AI-Cluster-BG---Logo
BritishCouncil_Indigo_RGB

Новини

Търсим проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с интерес в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии, и/или екипи от такива, с идеи за решаване на съществуващи проблеми и внедряването им в практиката и бизнеса. Срокът за кандидатстване е 15 април 2021 година, а по-подробна информация може да намерите в разделите „Кандидатствай за финансиране“ и „Най-често задавани въпроси и отговори“ по-долу.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 15 април

Формуляр за кандидатстване

За физически лица: попълват се трите имена на кандидата. За екипи - попълват се трите имена на представляващия екипа.
За юридически лица: попълва се име на организацията кандидат.
За екипи: попълва се електронен адрес на представляващия екипа. Посоченият имейл ще се използва за комуникация с вас във връзка със статуса на кандидатурата.
За екипи: попълва се телефон на представляващия екипа.
За екипи: попълва се местожителството на представляващия екипа.
За юридически лица : попълва се адрес на организацията кандидат.
Моля, изтеглете и попълнете формуляра оттук.

Girl in a jacket Формуляр за кандидатстване
Моля, изтеглете и попълнете бюджета оттук.

Girl in a jacket Бюджет

Полетата по-долу се попълват, ако кандидатства юридическо лице:

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от такива, и вече регистрирани компании,  развиващи дейност в България от не повече от 5 години, при които поне един от основателите на компанията е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

В случай, че кандидатурата е от екип/обединение от партньори, изрично трябва да се спомене какви са отговорностите на всеки партньор и кой ще бъде водещият партньор, който ще представлява екипа и ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите по проекта.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Ще финансираме проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на роботизираните и интелигентни системи, изкуствения интелект и свързаните устройства, включително такива, базирани на нови технологии, като:

 • големи данни (big data)
 • квантови изчисления (quantum computing)
 • блокчейн технологии
 • криптография
 • киберсигурност
 • интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, включително интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели
 • smart home и smart city системи
 • умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания
 • умни решения за селското стопанство

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Ще се оценяват само проекти, които са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels), и е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Съответствие с целите на конкурс „Наука с бъдеще“. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите и обхвата на второто издание на конкурса „Наука с бъдеще“.

Дейности. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да предложат дейности, които да развият иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии, с висок потенциал да намерят бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години).

Целеви групи. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва ясно да посочат кои са ползвателите на технологичното решение/продукт и как решението/продуктът отговаря на нуждите им по най-добрия начин.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични, обвързани с конкретен времеви период и да са логично следствие от предвидените дейности.  

Устойчивост. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да имат визия как предложените технологични решения и продукти ще продължат да се развиват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидата/екипа. Кандидатът/Кандидатстващият екип трябва да имат предишен опит и капацитет за работа в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Предишни изяви и награди в научни и иновационни форуми, състезания, преакселераторски и/или предприемачески програми дават предимство. Предимство е и партньорство с бизнес и/или академична институция, и/или наличие на ментор/и.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на осемнадесет месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв се насърчава.

Кандидатите могат да използват максимум 30% от търсеното финансиране за покриване на административни, управленски и режийни разходи (вкл. разходи за труд, наем на жилище, работно помещение или офис, сметки за интернет, електричество, отопление, счетоводни услуги, банкови такси и т.н.). Останалите 70% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

Допустими разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, консумативи, разходи за изследвания, разработване и тестване на прототипи, придобиване на програмни продукти, пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка, облачни услуги, лицензи, разходи за квалификационни курсове, регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка/фирма и др. пряко свързани с основната дейност по проекта (70%).
 • Административни разходи. Организационни и други дейности по управлението на проекта – разходи за труд, покриване на режийни разходи, счетоводни услуги, банкови такси и др. (30%).
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за лабораторни и други изследвания (вкл. разходи за ползване на лабораторно оборудване).
 • Разходи за разработване и тестване на прототипи.
 • Разходи за придобиване на програмни продукти – софтуер, бази данни, лицензи, абонаменти и други, пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка.
 • Разходи за придобиване и ползване на софтуерни библиотеки, среди за програмиране и тестване, ресурси, включително речници, експериментални данни (data sets) и други пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка.
 • Разходи за облачни услуги (обосновани с конкретната цел на проекта).
 • Разходи за квалификационни курсове, консултации, такси за научни конференции, форуми и други пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Разходи за регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка в подкрепа бъдещото внедряване на технологията/разработката.
 • Разходи за регистриране на фирма/организация, които да позволят бъдещото развитие и разработка на технологията/продукта, стига предметът на дейност да е пряко свързан с проекта/научната разработка.
 • Разходи за организационни и други дейности по управлението на проекта – счетоводни услуги, банкови такси, разходи за труд на кандидата и др. (в размер до 30% от общия бюджет).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност.
 • Закупуване на земя и сгради.
 • Закупуване на моторни превозни средства.
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на помещения.
 • Закупуване на компютри, принтери и мобилни телефони (освен при доказана необходимост).
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали), без да са свързани и в подкрепа на проекта/научната разработка.
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ и външни експерти с опит в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии от организациите партньори на конкурса въз основа на съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени на видео интервю.

След приключване на проекта одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор между физическото лице/ръководителя на екипа/организацията, чийто проект е одобрен, и Фондация „Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа“, която ще преведе средствата, отпускани от Фондация „Америка за България“ по банков път. След приключване на проекта организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.).

Краен срок за подаване на уточняващи въпроси:25/03/2021
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:26/03/2021
Краен срок за кандидатстване:15/04/2021
Селекция на успешни кандидатури, преминаващи към втори етап (видео интервю):17/05/2021
Уведомяване на неодобрените кандидати:17/05/2021
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:19/05/2021 -  27/05/2021
Обявяване на одобрените кандидати:31/05/2021

Най-често задавани въпроси и отговори

В: Има ли специфични изисквания към кандидатите?

О: Не, няма такива, освен да са български граждани на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата, с опит и интерес в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Няма изискване за формално завършена образователна степен или ценз, но има изискване проектът/идеята, с които кандидатстват да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels).

В: С колко проекта може да кандидатства едно физическо лице/организация?

О: Няма ограничение за броя на постъпилите проекти от един кандидат/кандидатстваща организация, стига те да отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. 

В: Могат ли да кандидатстват регистрирани бизнеси?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към бизнеси, но такива, регистрирани и развиващи дейност в България от не повече от 5 години, и при условие, че проектът отговаря на изискванията на конкурса и поне един от основателите на компанията е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

В: Може ли да кандидатства екип от учени/инженери?

О: Да, може, стига всеки един от тях да е български гражданин на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата и да живее и се развива професионално в България.

В: Може ли чуждестранно физическо или юридическо лице да кандидатства?

О: Не, поканата не е отворена за чуждестранни физически или юридически лица. Конкурсът цели да подпомогне млади български изследователи и инженери, работещи в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии, които работят и се развиват професионално в България.

В: Могат ли да кандидатстват организации, получатели на финансиране от Фондация „Америка за България“?

О: Не. Настоящи получатели на финансиране от Фондация „Америка за България“ не са допустими кандидати.

В: Може ли кандидатът/кандидатстващият екип да си партнира с бизнес или академична институция?

О: Да, може. Партньорството със съществуващ бизнес, предприятие или академична институция (както български, така и чуждестранни) се насърчава и носи предимство.

В: Може ли кандидатът/кандидатстващият екип да има ментор или партньор, неотговарящ на изискванията за възраст под 40 години?

О: Да, може. Изискванията за възраст не се отнасят за ментори и/или партньори, но те няма да имат право да получават финансова подкрепа по проекта за заплащане на извършен/положен от тях труд. Допустимо е единствено заплащането на преки разходи, свързани с изпълнението му, при условие, че са на пазарна или по-ниска стойност (например – ако партньор извършва лабораторни изследвания/тестове).

В: Как се удостоверява партньорство с други членове/бизнес/друга организация?

О: На етап кандидатстване не е необходимо партньорството да се удостоверява, достатъчно е само да се посочи и опишат параметрите му. То ще бъде проверено и изискано да бъде удостоверено впоследствие, ако кандидатът премине на втория етап в конкурса.

В: Може ли да си направим предварителна среща/разговор, за да получа повече информация за конкурса?

О: Не, не предвиждаме такава възможност. Кандидатите ще могат да зададат предварително своите въпроси на посочения имейл адрес (BET@us4bg.org) в срок до 25 март 2021 година, след което екипът на Фондация „Америка за България“ ще организира информационен уебинар, на който ще отговори на всички постъпили въпроси. Линк към видеото ще бъде качен в секция „Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса“.

В: Има ли изискване за задължително съфинансиране към проекта?

О: Не, няма, но наличието на собствен принос (самофинансиране или финансиране от други източници) се насърчава.

В: Съфинансиране в натура (например положен, но незаплатен по проекта труд) може ли да се посочи като собствен принос?

О: Да, доброволен труд за реализацията на проекта се приема като собствено финансиране в натура и може да се посочи.

В: Може ли разходите да включват заплащане на труд/покриване на режийни разходи на кандидата?

О: Да, може. Възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят пряко за реализацията на проекта, са допустими като част от административните разходи, но максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 30% от бюджета и да са заплатени всички дължими данъци и осигуровки.

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС.  

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на осемнадесет месеца от подписването на договора за финансиране. Но самите проекти не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за бъдещо развитие и надграждане в дългосрочен план. 

В: Могат ли проектите/разработките да генерират приходи?

О: Да, могат. Целта на настоящата покана за набиране на проектни предложения в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии е именно да подпомогне комерсиализацията на разработките/проектите.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за регистрация на фирма?

О: Да, може. Такъв разход е допустим, стига предметът на дейност на фирмата да бъде пряко свързан с основните дейности по проекта.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Да, допустими са, ако са част от цялостна концепция за бъдещо развитие/комерсиализация на разработката/проекта. Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) не се допуска, ако не са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта.

В: Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Има ли изискване къде могат да се извършват дейностите по проекта?

О: Не, няма. Дейностите могат да се извършват във всяко населено място в България. Допуска се и извършването на дейности извън страната, но само ако са пряко свързани с реализацията на проекта и бъде обосновано защо е необходимо да се извършат извън България.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Предоставя ли Фондацията обратна връзка по проектните предложения?

О: Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 25 март 2021 г.) и по време на планирания разяснителен уебинар за конкурса (виж по-долу).

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на BET@us4bg.org.